Musikkfaglig refleksjon

 

læreplanen

Refleksjon er et meget sentralt punkt i lærerplanen i musikk. I formålet med faget står følgende: "Som et allmenndannende kunstfag skal musikkfaget gi elevene grunnlag for å kunne oppleve, reflektere over, forstå og ta del i musikalske uttrykk".

Også under fagets tre hovedområder (musisere, komponere og lytte), er musikkfaglig refleksjon ilagt tung vekt. Musikkfaget omfatter "musikkorientering og refleksjon om musikk og musikalske erfaringer".

Endelig er refleksjon nevnt i flere punkter i kompetansemålene. Ved musisering skal elevene "velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene" i tillegg til å "bruke relevante faglige begreper". Læreplanen vektlegger også at elevene skal "gjøre rede for egne musikkpreferanser" og "formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk". 


Logg med egenvurdering

Logg med egenvurdering er en fin måte for elevene å kunne vise musikkfaglig refleksjon på mange ulike områder.  Det satses derfor mye på dette i musikkfaget.


Tips og eksempler

Generelle tips når du skal skrive logg med egenvurdering:

  • Sett av god tid når du skal skrive logg og refleksjon. Dette bør ikke være et hastverksarbeid.

  • Skriv så raskt som mulig. Ikke vent for lenge, f.eks. etter en fremføring med å skrive loggen. Refleksjonen blir ofte best når du har fremføringen ferskt i minnet.

  • Skriv loggen hjemme. Unngå å skrive den i friminuttet på skolen: Erfaring viser at kvaliteten blir mye bedre når dere setter av tid hjemme.

Eksempler på logger og egenvurderinger: