Oppgave: En egenprodusert parodi

 
Parodi (fra gresk παρῳδία parōdía) er en etterligning som gjør narr av originalen, for eksempel gjennom overdrivelser, gjentagelser, eller absurde nye vrier på gamle framstillinger. Parodiering kan brukes til å latterliggjøre et verk, en person eller et tema, på vennlig eller ondskapsfull måte. Verk som er utilsiktet komiske, ofte fordi de oppfattes som så dårlige at de er latterlige, omtales ofte som parodier.
— Wikipedia

Oppgavens hensikt jf. lærerplanen

Skape: Kartlegge og velge ut parodiobjekter, studere og analysere originalene, disponere parodiene ved å sette dem i en kontekst, lage et overflatemanus/fullverdig manus, planlegge og finne rekvisitter og fordele roller.

Formidle: Øve og fremføre.


Oppgaveteksten

I denne oppgaven skal dere planlegge og gjennomføre en skuespill der parodien er i sentrum. Parodien skal være intern for skolen og kan inkludere parodi på lærere, elever, ledelse eller andre som er knyttet opp mot skolemiljøet du ferdes i til daglig. Oppgaven vil bestå av ulike faser der følgende punker skal være med:

 1. FASE: Kartlegge hvilke personer og/eller situasjoner som dere ønsker å ha med i gruppen.
 2. FASE: Analysere de originale parodiobjektene så grundig som mulig. Jo grundigere dette gjøres desto større sannsynlighet er at dere treffer de "riktige" elementene.
 3. FASE: Utforming av overflatemanus eller fullt manus.
 4. FASE: Planlegge og forberede alt det visuelle ved parodien. Det vil typisk dreie seg om ting som scene, rekvisitter, kulisser, kostyme, sminke ol.
 5. FASE: Velge ut og fordele ulike roller.
 6. FASE: Øve på skuespillet.
 7. FASE: Fremføring av det endelige produktet.
 8. FASE: Individuell egenvurdering.

I denne oppgaven vil følgende tre ting telle til vurdering:

 1. Et skriftlig arbeidsdokument som inneholder tydelige beskrivelser av fase 1-4 ovenfor. Dersom det gjøres endringer underveis under fase 5-6 må dette også noteres ned og begrunnes i arbeidsdokumentet. Dere kan selv velge om dere vil skrive et fullverdig manus, eller om dere mener at det holder med et overflatemanus.
 2. Selve fremvisningen. Her teller typiske ting som innlevelse, utstråling, publikumskontakt, troverdighet, flyt praktisk gjennomføring ol.
 3. Egenvurdering som blir et individuelt arbeid med faglig refleksjon i fokus.

Tips, forslag og ideer til inspirasjon

 • Vær svært grundig når dere jobber med fase 2.
 • Ettersom dette er en intern parodi av folk vi alle kjenner eller vet hvem er må dere holde dere til den vennlige parodien (det er ikke meningen å "drite ut" noen).
 • Dersom dere virkelig vil studere bevegelsesmønster eller lignende hos en person, kan må spørre om tillatelse til å filme litt fra en situasjon, time el. Vær forberedt på at ikke alle vil synes at det er greit.
 • Dersom man skal studere hvordan noen prater, kan det være hensiktsmessig med et lydopptak. Spør f.eks. parodiobjektet om å få et intervju som dere tar lydopptak av.