Karakterer

Karakterer er en måte å gi en slags oppsummerende vurdering av prestasjoner og kunnskap som en elev har vist over en viss tid. Det er lovverket som regulerer hvordan karkaterer skal brukes i norsk skole.

Karakterskalaen

I "Forskrift til opplæringslova" defineres karkaterene på følgende måte (§ 3-4):

a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget
b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget
d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Terminkarakter

I "Forskrift til opplæringslova" § 3-13, står det at det skal gis havårsvurdering med karakter fra og med 8. trinn på ungdomsskolen. Dette er en form for underveisvurdering som skal si noe om elevens faglige kompetanse på det tidspunktet når karakteren settes. Karakteren skal baseres på forventet progresjon. Det er ikke formelt mulig å klage på terminkarakterer.

Standpunkt/EKSAMEN

Når et fag avsluttes på undgomsskolen, skal eleven få en sluttvurdering. Sluttvurderingen skal "gi informasjon om kompetansen til eleven[...] ved avslutninga av opplæringa i fag i lærerplanverket" (§ 3-17). I grunnskolen finnes det to ulike varianter av sluttvurdering: Standpunktkarakter og eksamenskarakter. Det er formelt mulig å klage på disse.

Annen vurdering

Det er kun terminkarakter, standpunktkarakter og eksamenskarakter som er lovbestemt. Utover dette foreligger det ingen krav om at det skal gis karakterer.